คำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียน

1.

การสังเคราะห์โมเดลการเรียนรู้ด้วย E-Learningแบบปรับเหมาะที่มีระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีเหมืองข้อมูล เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา

2.

การศึกษาบทเรียน ผู้เรียนจะต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงจะประสบความสำเร็จในการศึกษา

3.
ขั้นตอนการเรียน
 
3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนให้เข้าใจก่อนทำการเรียนในบทเรียน รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ ด้วย
 
3.2 ให้กรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ถ้าผู้เรียนได้สมัครสมาชิกแล้ว) สำหรับผู้เรียนรายใหม่ให้คลิก สมัครสมาชิก
 
3.3 หลังจาก เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษสบทเรียนโดยคลิกที่เมนู รายวิชาทั้งหมด จากนั้นให้เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน
 
3.4 เมื่อเข้าสู่รายวิชาแล้ว ผู้เรียนเข้าศึกษาบทเรียนโดยคลิกที่เมนู ศึกษาบทเรียน
 
3.5 กรณีที่ผู้เรียนเข้ามาศึกษาครั้งแรกจะต้อง ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
 
3.6 จากนั้นทำการศึกษาบทเรียนไปเรื่อย ๆ
 
3.7 ระหว่างเรียนจะมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำ และให้ส่งกิจกรรมต่าง ๆ
 
3.8 เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียนจะต้อง ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน
(ถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะแนะนำให้กลับไปศึกษาบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง)
 
3.9 เมื่อเรียนจบทุกบทเรียนจะต้อง ทำแบบทดสอบหลังเรียน
( เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จทุกครั้งให้คลิก ตรวจคำตอบ โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่สอบให้อัตโนมัติ )
 
3.10 ถ้าต้องการดูผลการเรียน ให้คลิกที่ ผลการเรียน

4.

ถ้าผู้เรียนต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

5.

เมื่อเลิกศึกษาบทเรียนทุกครั้งให้คลิก ออกจากระบบ